CentOS 6.7にnodejsをインストールするの巻

yumでインストール

$ sudo yum -y install epel-release
$ sudo yum -y install nodejs npm --enablerepo=epel

$ node -v
v0.10.42

ソースからインストール

$ sudo yum -y install gcc-c++
$ wget http://nodejs.org/dist/v0.10.24/node-v0.10.24.tar.gz
$ tar xvf node-v0.10.24.tar.gz
$ rm node-v0.10.24.tar.gz
$ cd node-v0.10.24/
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
$ node -v
v0.10.24

n コマンドを使う

sudo yum -y install epel-release
sudo yum -y install nodejs npm --enablerepo=epel
sudo npm install -g n
sudo n stable
sudo n 0.10.43